دکتر علیرضا رضایی (اطفال و کودکان)


• استادیار گروه نورولوژی اطفال دانشگاه شهید بهشتی1392-1395 • معاون آموزشی بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون • منتور بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون • پرسپتور بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون • رییس کمیته مرگ ومیر کودکان بیمارستان لقمان حکیم 93 تا کنون • پزشک فوق تخصص اعصاب اطفال مرکز جامع تکامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز تراب 93 تا کنون • پزشک فوق تخصص اعصاب اطفال بیمارستان حضرت معصومه قم 1391-1392 • استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی زابل 1389-1387 • مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی زابل 1389 • بنیانگذار بخش اطفال و رئیس بخش اطفال بیمارستان سیدالشهدا شهرستان زهک 1388- 1387 • عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه بیمارستان سید الشهداء شهرستان زهک زابل 1389-1387 • مسئول کمیته نورومتابولیک مرکز تحقیقات اعصاب اطفال بیمارستان مفید1390


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...