مشاوره مالیاتی


ارائه کلیه خدمات حسابداری ، حسابرسی ، مالی ، مالیاتی
بصورت مدیریت ،اجرا ، ناظر یا مشاور در قالب قراردادی، پروژه ای، پاره وقت و …

• خدمات حسابداری شرکتها
• خدمات حسابداری اشخاص حقیقی ( بند الف و ب)
• خدمات حسابرسی داخلی ، مالی و مالیاتی
• مشاوره مالی ، مشاوره مالیاتی و مشاوره مدیریت
• طراحی و پیاده سازی،نظارت وارزیابی سیستم های حسابداری
• تهیه وتنظیم آیین نامه ها ودستور العمل های مالی وتجزیه و تحلیل و استقرار سیستم کنترلهای داخلی
• تنظیم و کنترل کلیه اسناد مالی و حسابداری مطابق با استاندارد های حسابداری
• بررسی ، اصلاح وارتقاء سیستم های مالی و حسابداری جاری و معوقه
• تهیه سود وزیان عملیاتی ، گزارشات مالی درون و برون سازمانی (ماهانه،فصلی و سالیانه)
• تهیه و تنظیم صورت های مالی (ترازنامه،سودوزیان وصورت گردش وجوه نقد و یادداشتهای همراه)
• تهیه و تکمیل اظهار نامه های عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده
• تحریر دفاتر قانونی شرکت
• دفاع از پرونده مالیاتی ، بیمه و عند الزوم تهیه لوایح دفاعیه تا حصول نتیجه
• تهیه و ارائه انواع گزارشات حسابرسی داخلی ، مالی ، مالیاتی و …
• مشاوره وتحلیل فرآیند عملکرد حسابداری شرکت واعتباردهی به گزارشات جهت اخذ تصمیمات مدیریتی
• مشاوره، نظارت و پشتیبانی مستمر و غیر مستمر


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...