نظافت ایرانیان


شرایط دریافت خدمات نظافت و رزرو خدمات از روشهای مختلف 1_ برای درخواست فوری نظافتچی از شماره های تماس مجموعه استفاده کنید. 2_ برای یک روز بعد از طریق تلگرام و شمارهای تماس میتوانید استفاده کنید. 3_برای 2 روز بع. از تمام اطلاعات تماس بویژه فورمهای رزرو نظافتچی سایت زیرا بدلیل حجم کاری ثبت فوری رزرو نظافتچی از طریق فورم های داخل سایت وجود ندارد و حداقل برای 2 روز آینده باید از این طریق اقدام نمایید.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...